Close

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

obchodní firmy

upravitvodu.cz s.r.o.

se sídlem Chebská 589/30, Křimice, 322 00 Plzeň

identifikační číslo: 072 06 411

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36421,

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.upravitvodu.cz/

 

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.  Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád) byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží (dále jen „Zboží“), u kterého kupující v záruční době uplatnil právo z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“) a postup při jeho reklamaci u společnosti upravitvodu.cz s.r.o., jako prodávajícího.

 

1.2.  Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího (dále jen „Obchodní podmínky“). Kupující současně bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 

1.3.  Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující vyjadřuje svůj souhlas s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

1.4.  Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu Zboží.

 

  1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

 

2.1.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující Zboží převzal:

2.1.1                  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,  které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2                  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.1.3                  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.1.4                 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.1.5                 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.2.  Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 

2.3.  Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla:

-                 v důsledku jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním,

-                 mechanickým poškozením Zboží kupujícím či třetí osobou,

-                 prokazatelně nedovolenými zásahy nebo živelnou katastrofou,

-                 užíváním v rozporu s návodem ke způsobu zacházení se zbožím nebo pokyny uvedenými v záručním listu,

-                 užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

-                 v důsledku nedostatečné nebo nevhodné údržby,

-                 v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno,

-                 pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů.

 

2.4.  Odpovědnost Prodávajícího za vady se dále nevztahuje na vady u Zboží prodávané za nižší cenu, a to z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána, a dále na vady u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí kupujícím.

 

2.5.  Na dárky, které prodávající poskytl kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

 

  1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

3.1    Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí Zboží od prodávajícího okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z prodávajícího na kupujícího. Při zasílání zboží přepravcem přechází nebezpečí škody na Zboží okamžikem jeho převzetí kupujícím od přepravce.

 

3.2    Kupující při osobním převzetí Zboží od prodávajícího zkontroluje stav Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

 

3.3    Při převzetí Zboží od přepravce kupující řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost Zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít, a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.

 

3.4    Jestliže kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

  1. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1.  Veškeré zjevné vady Zboží je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě převzetí, nebo, při převzetí od přepravce, je vyznačit v předávacím protokolu přepravce, a dále nahlásit prodávajícímu na e-mail voda@upravitvodu.cz. Dále prodávající v případě převzetí Zboží od přepravce s poškozeným obalem doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

 

4.2.  Reklamaci Zboží může kupující uplatnit osobně v sídle prodávajícího na adrese upravitvodu.cz s.r.o., se sídlem Chebská 589/30, Křimice, 322 00 Plzeň, tel. 777 161 116, 722 115 115, www.upravitvodu.cz, voda@upravitvodu.cz, kde po předložení daňového dokladu o koupi vyplní pracovník prodávajícího s kupujícím reklamační protokol, nebo může kupující reklamované zboží zaslat přepravní službou na tuto adresu. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím, který je spotřebitelem, požadován.

 

4.3.  V případě, že kupující bude zasílat Zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), prodávající rovněž doporučuje přiložit kopii daňového dokladu o koupi, detailní popis reklamované závady, kontaktní údaje kupujícího a požadovaný způsob vyřízení reklamace. K tomuto slouží vzorový reklamační formulář, který tvoří Přílohu 1 tohoto reklamačního řádu.

 

4.4.  Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě prodávajícího, a to daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

 

  1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ

 

5.1.  V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

5.2.  Nemá-li Zboží vlastnosti dle čl. 2.1 Reklamačního řádu, může kupující, který je spotřebitel, požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující, který je spotřebitel, požadovat jen výměnu této součásti, a není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení kupní smlouvy. V takovém případě má kupující, který je spotřebitelem, vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

 

5.3.  Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má kupující, který je spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující, který je spotřebitel, právo od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

 

5.4.  Pokud kupující, který je spotřebitel, od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím neodstoupí, ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Kupující, který je spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.

 

5.5.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

5.6.  Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího, který je spotřebitel, o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

 

5.7.  Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující, který je spotřebitel, místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

 

  1. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

6.1.  Při přijetí Zboží k reklamaci prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

6.2.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady.

 

6.3.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitel, nedohodne na lhůtě delší. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.Po uplynutí této lhůty má kupující, který je spotřebitel, stejná práva jako v případě podstatného porušení kupní smlouvy. U kupujícího, který je podnikatelem, není lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace závazná. U kupujícího podnikatele se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci zboží nejpozději do 50 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.

 

6.4.  O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího telefonicky, SMS, nebo e-mailem, byla-li reklamace uplatněna kupujícím osobně v sídle prodávajícího. Pokud bylo Zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího spolu s vyjádřením prodávajícího k uplatněné reklamaci, tj. výdejním protokolem reklamace.

 

6.5.  Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka Zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení reklamace informován.

 

6.6.  Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je kupující povinen požádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

6.7.  Při převzetí Zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen zkontrolovat Zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména, že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

 

6.8.  Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. Tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

 

6.9.  Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek z prodeje použít na úhradu skladného, a případný zůstatek z prodeje zaslat kupujícímu složenkou na jeho adresu.

 

6.10.        Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2018 a nahrazuje veškerá jeho předchozí znění.

 

 

 

 

 

                                    upravitvodu.cz s.r.o.

                                    Radek Hanus, jednatel

                                   

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 reklamačního řádu

Vzorový reklamační formulář

 

 

Věc: Reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.upravitvodu.cz

 

 

Adresát:

upravitvodu.cz s.r.o.

Chebská 589/30, Křimice, 322 00 Plzeň

identifikační číslo: 072 06 411

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36421

 

Kupující:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

E-mail:

Telefonní kontakt:

 

Specifikace zboží

Druh zboží:

Datum objednávky:

Datum převzetí zboží:

 

Popis vady zboží a určení časového období jejího výskytu:

 

 

 

 

 

Reklamaci požaduji vyřídit následujícím způsobem:

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání.

 

V ___________ dne __________________

 

 

_______________________________

Podpis kupujícího

 


Close