Close
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Obchodní firma upravitvodu.cz s.r.o., se sídlem Chebská 589/30, Křimice, 322 00 Plzeň, identifikační číslo: 072 06 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36421 (dále jen „prodávající/správce“), provozující prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.upravitvodu.cz/, tímto prohlašuje, že respektuje veškeré zásady ochrany osobních údajů vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, nebo-li Obecné nařízení (dále jen „GDPR“), vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a právní úpravu související.

 

Tímto dokumentem poskytuje prodávající/správce fyzickým osobám informace o tom, jaké údaje a jakým způsobem při své podnikatelské činnosti prostřednictvím on-line obchodu zpracovává, když prodávající/správce je ve smyslu výše uvedených právních předpisů při této své činnosti správcem a zpracovatelem osobních údajů.

 

Odpovědným zástupcem prodávajícího/správce je:

Radek Hanus, jednatel –  tel. 777 161 116, 722 115 115, voda@upravitvodu.cz

Monika Hanusová, jednatelka – tel.777 161 116, 722 115 115, voda@upravitvodu.cz

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJ, SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále také jen „údaje“).

 

Osobním údajem se pro účely prodávajícího/správce rozumí zejména údaje a informace týkající se kupujícího (v rozsahu jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (telefon, e-mail, kontaktní a fakturační adresa, bankovní spojení, přihlašovací údaje s výjimkou hesla) a údaje vznikající na základě uzavřených smluv s prodávajícím/správcem a další údaje, které o sobě kupující prodávajícímu/správci poskytne svou registrací na webové stránce prodávajícího/správce v rámci svého uživatelského rozhraní nebo při provádění objednávky zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu event. při osobní nebo telefonické objednávce zboží u prodávajícího/správce.

 

Poskytnutím těchto údajů kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím/správcem a stává se subjektem údajů. Údaje, které o něm bude prodávající/správce zpracovávat, jsou osobními údaji.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEHO PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

Zpracováním osobních údajů se rozumí shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je dobrovolný souhlas kupujícího, udělený prodávajícímu/správci registrací kupujícího na webové stránce prodávajícího/správce nebo objednáním zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, event. osobní nebo telefonickou objednávkou.

 

Tímto však není dotčeno právo/povinnost prodávajícího/správce zpracovávat některé osobní údaje na základě jiného právního důvodu, zejména jde-li o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti vztahující se na prodávajícího/správce na základě příslušných právních předpisů (např. zákona o účetnictví).

 

 1. PRODÁVAJÍCÍM/SPRÁVCEM ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

 

Prodávající/správce zpracovává v rámci své výše uvedené podnikatelské činnosti tyto osobní údaje poskytnuté mu kupujícím:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, datum narozeni, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, fakturační adresa;
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizačni certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje Vámi užívaného zařízeni atd.;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu atd.;
 • záznamy z komunikace s kupujícím, a to zejména písemnou komunikaci, provedenou v listinné nebo elektronické podobě;

 

Prodávající/správce nezpracovává žádné citlivé osobní údaje (zdravotní stav, vyznání, orientace a další).

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRODÁVAJÍM/SPRÁVCEM

 

Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu kupujícího zpracovává prodávající/správce za účelem:

 • zpracování objednávky zboží nebo služeb, kdy zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, event. je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. vedení účetních dokladů),
 • upozornění na dostupnost zboží – na základě výslovné žádosti kupujícího o poskytování této služby prodávajícím/správcem,
 • komunikace s kupujícím, vedení databáze kupujících a uskutečněných obchodů a poskytování zákaznické podpory, kdy zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • marketingu a zlepšování poskytovaných služeb (zasílání obchodních sdělení, newsletterů, vypracování průzkumu trhu a průzkumu spokojenosti poskytovaných služeb, marketingové analýze atd.),
 • ochrany oprávněných zájmů prodávajícího/správce (zajištění ochrany a bezpečnosti systémů prodávajícího/správce a kupujících apod.

 

 1. Forma zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně pomocí počítačových programů a manuálně v listinné podobě, a to jak prodávajícím/správcem, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž seznam poskytne prodávající/správce na vyžádání na shora uvedených kontaktech.

 

Naši zaměstnanci a spolupracovníci nemají přístup k Vašim osobním údajům, pokud to není bezpodmínečně nutné. Veškeré přístupy k osobním údajům zpracovávaných elektronicky nebo v listinné podobě jsou zabezpečeny heslem nebo bezpečnostním kódem.

 

 1. ZABEZPEČENÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré osobní údaje zpracovávané prodávajícím/správcem jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Prodávající/správce deklaruje, že provádí pravidelné kontroly, zda jsou postupy a technologie zabezpečení osobních údajů dostatečná, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po prodávajícím/správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou prodávajícím/správcem rovněž pravidelně aktualizována.

 

Prodávající/správce uchovává osobní údaje, které zpracovává z důvodu plnění jeho právní povinnosti, po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 5 let po jeho zániku, účetní doklady po dobu 10 let od jejich vystavení.

 

Osobní údaje, které prodávající/správce zpracovává a uchovává na základě souhlasu kupujícího, včetně záznamů komunikace s kupujícím, uchovává po dobu účinnosti kupní smlouvy a následně dokud trvá jeho oprávněný zájem (zpravidla po dobu možnosti soudního uplatnění právních nároků, včetně lhůt k podání řádných i mimořádných opravných prostředků).

 

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

 

K poskytnutým osobním údajům má přístup prodávající/správce a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů zajišťujících náležitou ochranu práv subjektu údajů. Zpracovatelé však mají přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

 

Těmito zpracovateli se rozumí např.:

 • sesterské společnosti a zpracovatelé na základě plnění kupní smlouvy a pro výkon interních procesů a postupů
 • společnosti vydávající kreditní karty, poskytovatelé platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě objednávky a plnění kupní smlouvy
 • přepravci, za účelem dodání objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy,
 • třetí strany zapojené do zpracování dat, poskytování právní ochrany atd.
 • orgány veřejné moci (např. policie)

 

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování prodávající/správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Kdykoliv během doby zpracování osobních údajů může kupující využít následujících zákonných práv:

a)         právo na přístup ke svým osobním údajům, a na pořízení kopie svých osobních údajů, které prodávající/správce zpracovává, stejně jako právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je prodávající/správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením §12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající/správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vynaložené náklady na poskytnutí informace,

b)        právo na přenositelnost údajů, které prodávajícímu/správci kupující poskytl nebo které zpracovává na základě jeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně,

c)         právo požádat o opravu nebo doplnění svých údajů, které prodávající/správce zpracovává,

d)        právo na omezení zpracování svých osobních údajů. To znamená, že tyto údaje bude prodávající/správce uchovávat, ale nebude je jinak užívat.

e)         právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě oprávněného zájmu prodávajícího/správce,

f)         právo požádat o výmaz svých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na článku 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo kupující nemá zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího/správce vztahuje (např. údaje vyplývající ze zákona o účetnictví). Právo na výmaz svých osobních údajů má kupující pouze v zákonem stanovených případech, které představují následující situace:

-       jeho údaje již nebudou pro prodávajícího/správce nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání;

-       v případě, že jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu kupujícího a ten tento souhlas odvolal;

-       kupující nesouhlasí se zpracováním jeho osobních údajů na základě oprávněného zájmu prodávajícího/správce;

-       kupující nesouhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely;

-       je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti;

-       je-li zpracování protiprávní.

g)          domnívá-li se kupující, že došlo v souvislosti se zpracováním jeho údajů prodávajícím/správcem nebo zpracovatelem k porušení jeho práv, má právo obrátit se se stížností na prodávajícího/správce na shora uvedených kontaktech nebo na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na příslušný soud.

h)          další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

 

 1. Prohlášení Prodávajícího/Správce osobních údajů

a)         Prodávající/správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 odst. 1 a odst. 4 GDPR.

b)        Prodávající/správce dále prohlašuje, že osobní údaje nejsou ani nebudou uchovávány a zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

c)         Prodávající/správce rovněž prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění shora uvedeného účelu, a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

 

 

V případě Vašich dotazů, žádostí nebo připomínek nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje: upravitvodu.cz s.r.o., se sídlem Chebská 589/30, Křimice, 322 00 Plzeň, tel. 777 161 116, 722 115 115, www.upravitvodu.cz, voda@upravitvodu.cz.

 

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2018 a mohou být prodávajícím/správcem jednostranně aktualizována.

 

 

 

                                    upravitvodu.cz s.r.o.

                                    Radek Hanus, jednatel

                                                                                                          

 


Close